Obchodní podmínky

● Článek č. I.

Vymezení pojmů  

Poskytovatel – MarkétaX Křížková, nar. 18.4.1978.

Klient – Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objednala, uhradila vybraný produkt. Pokud se tyto osoby liší, Klientem se vždy rozumí osoba, která zboží uhradila (dle výpisu z účtu či dokladu o zaplacení).

Cena – částka v Kč za daný produkt uvedena na webových stránkách Poskytovatele.

 

● Článek č. II.

Uzavření Smlouvy o koupi zboží

Objednání zboží – obejdnávku provádí Klient přes webové stránky Poskytovatele, přidáním produktu do košíku. Klient musí při objednávce uvést své pravé jméno, příjmení a emailovou adresu. Objednávka se poté stává závaznou. Osobní údaje uvedené při objednávce je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem při objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

Potvrzení objednávky – po odeslání objednávky obdrží Klient emailem potvrzení o objednávce, informace k danému zboží a výzvu k úhradě zálohové faktury.

Způsob platby za zboží

a)   Zálohu uhradí převodem na účet.

b)   Hotově po telefonické dohodě.

 

● Článek č. III.

Reklamace

Pokud zboží vykazuje známky nekvalitně zpracovaného produktu, je možnost reklamace a navrácení zboží a to do 7 dnů od doručení zásilky. 

 

● Článek č. IV.

Ochrana osobních údajů 

Klient, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, bydliště a další osobní údaje, které uživatel uvede při objednávce či dalších úkonech souvisejících s využitím Služby (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely plnění závazků z Objednávky, pro účely marketingových výzkumů a pro účely zasílání obchodních sdělení.

Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit jakoukoli změnu v osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na emailovou adresu uživatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele.

 

● Článek č. V.

Závěrečná ustanovení   

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

● Článek č. VI.

Kontaktní údaje Poskytovatele:

MarkétaX Křížková, Email: marketaxkrizkova@gmail.com , Telefon: 00420 730604827

 

● Článek č. V.

Dodatky   

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VOP.

Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém nebo slovenském jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1.rok ode dne jejího podpisu.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem a charakteristikou zboží, jakož i cenou za jeden kus zboží včetně DPH. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.